تازه ها - کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی5 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آسیب‌شناخت حدیث
م‍س‍ع‍ودی‏ عبدالهادی
۱۳۸۹ش
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Sport, health and drugs :
Waddington, Ivan.
2000.
Latin Book
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Teaching infant and preschool aquatics :
AUSTSWIM (Organization)
c2001.
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Advanced sports nutrition /
Benardot, Dan
c2012.
Latin Book
عنوان :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Physique, fitness, and performance /
Battinelli, Thomas.
c2000.
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
NSCA's guide to tests and assessments /
National Strength & Conditioning Association (U.S.)
c2012.
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Weight training :
Baechle, Thomas R.
c2006.
Latin Book
عنوان :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Brand valued :
Champniss, Guy.
c2011.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ابن‌ عربی‌ سیرته‌ و فکره‌
‏ عداس‌، کلود
۱۳۹۳= ۲۰۱۴م‌.
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :