کارگاه آموزشی Mendeley

کارگاه آموزشی Mendeley نرم افزار استناددهی و شبکه پژوهش آکادمیک، جستجوی فرصت های شغلی از میان ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، جستجوی بورس تحصیلی و فرصت های مطالعاتی با حضور نماینده ناشر در تاریخ ۲۰ آبان از ساعت ۱۳ الی ۱۵ مکان سالن تورانی برگزار خواهد گردید.