ساعات کاری کتابخانه

ساعت کاری کتابخانه مرکزی 

شنبه تا چهارشنبه :                    ۸ الی ۲۰

                  بخش پایان نامه های ۸ الی ۱۷

                  بخش مرجع            ۸ الی  ۱۷

پنجشنبه ها  :                           ۸ الی ۱۴