بّرگزاری کارگاه آموزشی Mendeley توسط کتابخانه مرکزی

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ کارگاه آموزشی مندلی از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در سالن دکتر تورانی با حضور ناشر الزویر برگزار شد و با استقبال مخاطبین قرار گرفت. در این کارگاه ویژگیهای مهم این نرم افزار از جمله استناد دهی و شبکه پژوهشی آکادمیک، جستجوی فرصت ، های شغلی از میان ۲۰۰ هزار فرصت ،جستجوی بورس تحصیلی، فرصتهای مطالعاتی ، فلوشیپ ها ، جوایز و فرصتهای پژوهشی آموزش داده شد.